„Akademia kompetencji kluczowych”

Projekt pt. „Akademia kompetencji kluczowych” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4
w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Liderem Projektu – Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, a Partnerem Gmina Miejska Ostróda – Organ Prowadzący szkołę.

                 Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych – matematyczno-przyrodniczych i ICT, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów uczęszczających do kl.IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ICT rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r.  W ramach projektu realizowane będą zadania:

1.Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt TIK;

2.Wyposażenie pracowni przyrodniczo-geograficznej;

3.Zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli i rodziców;

4.Zajęcia rozwijające kompetencje ICT uczniów;

5.Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne;

6.Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze uczniów.

W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych.  Wsparciem objętych zostanie 264 osób – 200 uczniów, 48 nauczycieli, 16 rodziców. Projekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych  uczniów oraz postaw oczekiwanych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej), a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli i ICT rodziców.

Wartość projektu – 423 742,25 zł.

(Odwiedzin: 51 ,Dzisiaj : 1 )