„Inwestujemy w Gimnazjalistów!”

 

 

 

Celem projektu pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!” jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina wiejska Ostróda) przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalno-badawczych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażona zostanie pracownia biologiczno-geograficzna, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych i obozów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 114 osób – 100 uczniów (47 dziewcząt, 53 chłopców) i 14 nauczycieli. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z organem prowadzącym szkołę – Gminą Ostróda.

(Odwiedzin: 57 ,Dzisiaj : 1 )