Istotny CAL – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostródzie

Aktualny harmonogram zajęć

Aktualny harmonogram zajęć

Istotny CAL – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostródzie

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 80 osobom (55K,25M) zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym minimum 30 osobom z niepełnosprawnością, zamieszkującym na terenie gmin miejskiej lub wiejskiej Ostróda poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej i prowadzenie tam zajęć w formie wsparcia dziennego skutkujących rozwojem kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych, ICT uczestników w okresie od 1.06.2021r. do 30.06.2023r.

W projekcie przewidziano zadania:

1.Indywidualna diagnoza uczestników.

2.Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.

3.Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. 4.Organizacja i wsparcie grupy samopomocowych i wolontariackich działających
na rzecz osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5.Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się
do podniesienia jakości codziennego życia.

6.Wykorzystanie TIK.

7.Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

8.Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji.

 

Uczestnikami projektu będą:

 1. a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 2. b) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem).

 

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów, na podstawie której dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia obejmująca minimum 3 formy wsparcia. W efekcie uczestnicy, ich otoczenie zwiększą aktywność społeczną, podniosą kompetencje społeczne, opiekuńczo-wychowawcze, zwiększą wiarę w siebie i motywację do rozwoju osobistego. Funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej będzie integrowało uczestników projektu z otoczeniem, społecznością lokalną.

 

REKRUTACJA:

 

Procedura rekrutacji i realizacji proj. zapewniać będzie pełen dostęp osób z niepełnosprawnościami w zakresie udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się i korzystania z ich efektów na równi z osobami pełnosprawnymi. Nikt nie będzie również dyskryminowany ze względu na płeć. Projekt jest równościowy, tzn. wspiera w większym stopniu grupy znajdujące się w trudniejszym położeniu (kobiety i osoby z niepełnosprawnościami).

 

Wymagane będzie spełnienie przynajmniej 1 z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia12.03.2004r. o pomocy społecznej lub art.1 ust.1ustawy z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym lub wytycznych z zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-20 – na podstawie oświadczenia.

 

II etap – kryteria merytoryczne preferować będą osoby z następujących grup:

 

 1. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – na podstawie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego.
 2. Osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ – na podstawie zaświadczenia o korzystaniu z PO PŻ.
 3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, tj. z powodu więcej niż jednej
  z przesłanek (wskazanych w definicji osoby zagrożonej ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego)
  .

 

Preferencja osób z grup opisanych w pkt 1-2 polegać będzie na przydzieleniu im 100 pkt. W przypadku pkt.3 polegać będzie na przyznaniu za każdą z przesłanek 20 pkt:

 

 1. ubóstwo – na podstawie oświadczenia o pobieraniu zasiłków z OPS (nie dotyczy 500+),
 2. sieroctwo – na podstawie oświadczenia,
 3. bezdomność – na podstawie oświadczenia,
 4. bezrobocie – na podstawie zaświadczenia z PUP,
 5. długotrwałe bezrobocie – na podstawie zaświadczenia z PUP,
 6. niepełnosprawność w stopniu lekkim – na podstawie orzeczenia,
 7.  długotrwała lub ciężka choroba – na podstawie zaświadczenia lekarza
  lub oświadczenia pracownika OPS,
 8.  przemoc w rodzinie – na podstawie oświadczenia,
 9.  ochrona ofiar handlu ludźmi – na podstawie oświadczenia,
 10.  ochrona macierzyństwa lub wielodzietności – na podstawie oświadczenia,
 11.  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
  i wielodzietnych
  – na podstawie opinii pracownika OPS/PCPR lub pedagoga szkolnego,
 12.  trudności w integracji cudzoziemców – na podstawie oświadczenia,
 13.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – na podstawie oświadczenia,
 14.  alkoholizm lub narkomania – na podstawie zaświadczenia lekarskiego
  lub oświadczenia pracownika OPS,
 15.  osoby przebywająca w pieczy zastępczej lub opuszczająca pieczę zastępczą – na podstawie oświadczenia,
 16.  osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania
  i zwalczania demoralizacji i przestępczości, zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
  – na podstawie oświadczenia,
 17.  osoby przebywające w MOW i MOS, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty – na podstawie zaświadczenia z MOW
  lub MOS,
 18.  członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
  z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje
  ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą
  z niepełnosprawnością
  – na podstawie oświadczenia,
 19.  osoby niesamodzielne – na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez pracownika OPS,
 20.  zdarzenie losowe/sytuacja kryzysowa – na podstawie oświadczenia, potwierdzonego przez pracownika OPS. Przyjęte zostaną os. z najwyższą liczbą punktów.

 

W czasie 2 rekrutacji przyjętych zostanie po minimum 40 osób, w tym minimum 15 osób z niepełnosprawnością.

 

Zadanie nr 1 INDYWIDUALNA DIAGNOZA UCZESTNIKÓW

 

Potrzeba wynika z konieczności zaplanowania dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki obejmującej minimum 3 formy wsparcia. W okresie 16-30.06.2021r. (1 rekrutacja) i 16-30.06.2022r. (2 rekrutacja) zespół w składzie: psycholog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog wytypowany przez Stowarzyszenie AMICUS, dokona wieloprofilowej diagnozy zasobów i deficytów poprzez analizę złożonej dokumentacji oraz przeprowadzi spotkanie z każdym przyjętym uczestnikiem w CUP w Ostródzie w celu zaplanowania najbardziej adekwatnych minimum 3 form wsparcia. Po jej ustaleniu z każdym BO zostanie podpisany kontrakt/umowa zbliżony w formie do kontraktu socjalnego.

 

Zadanie nr 2 INDYWIDUALNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

 

Potrzeba wynika ze specyfiki grupy docelowej, która by pokonać bariery uniemożliwiające integrację ze społecznością lokalną, wykluczenie/zagrożenie wykluczeniem potrzebuje wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, psychoterapii uzależnień). Poradnictwo odbywać się będzie w CUP w Ostródzie, który to budynek dostosowany jest do potrzeb os. z niepełnosprawnościami (szerokości wejść, winda, dostosowane toalety, przed budynkiem dedykowane miejsca parkingowe).

Dyżury odbywać się będą w różne dni tygodnia, w godz. popołudniowych. Wsparcie udzielane będzie uczestnikom bez względu na ich płeć. Uczestnicy otrzymają specjalistyczną pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. Założono, że z poradnictwa skorzysta 40 osób (po 20 w cyklu), a wsparcie prowadzone będzie
IX 2021 – VI 2023 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

 

Zadanie nr 3 WSPARCIE RODZIN W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH

 

W ramach zadania przewidziano prowadzenie zajęć SZKOŁY DLA RODZICÓW
(10 osób w każdym cyklu). Podczas zajęć realizowane będą zagadnienia:

 1. Etapy dorastania i dojrzewania, specyficzne zachowania dziecka,
  w tym z niepełnosprawnością intelektualną wg psychologii rozwojowej.
 2. Współczesne zagrożenia (narkotyki, alkohol, zaburzenia behawioralne).
 3. Rodzice wobec zagrożeń: substancje psychoaktywne.
 4. Rodzice wobec zagrożeń: uzależnienia behawioralne.
 5. Komunikacja interpersonalna(werbalna i pozawerbalna).
 6. Asertywność-Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 7. Dyscyplina w wychowaniu.
 8. Konsekwencja: nagroda i kara.
 9. Rola granic w wychowaniu.
 10.  Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności.
 11.  Przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna – postępowanie w takich przypadkach).
 12.  Równość szans kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym.

 

Każdy z tematów realizowany będzie przez 4h. Zaj. odbywać się będą w cyklu 12 x 4h /tygodniowo w okresie IX – XII 2021 (cykl 1) i IX – XII 2022 (cykl 2) w siedzibie CUP. W wyniku udziału w zajęciach rodzice zwiększą umiejętność przeciwdziałania formom przemocy stosowanym wobec dzieci, jak również podniosą kompetencje opiekuńcze i wychowawcze.

 

Zadanie nr 4 ORGANIZACJA I WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH
I WOLONTARIACKICH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH/ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

W ramach zadania powstaną 3 grupy:

 • SAMOPOMOCY,
 • WOLONTARIATU,
 • SELF-ADWOKACI.

 

Założono, iż w każdej znajdzie się po 8 uczestników w każdym cyklu. Zajęcia grup SAMOPOMOMOCY i SELF-Adwokatów odbywać się będą 2 razy w miesiącu po 4h w CUP w Ostródzie w okresie IX 2021 – I 2022 (1 cykl) i IX 2022 – I 2023 (2 cykl), natomiast grupa wolontariuszy spotykać się będzie 4x w miesiącu I-VI 2022 (1 cykl)
i I-VI 2023 (2 cykl).

GRUPA SAMOPOMOCY składać się będzie z osób dorosłych.

GRUPA WOLONTARIATU z dzieci i młodzieży,

SELF-ADWOKACI przede wszystkim z osób z niepełnosprawnością, które będą również rekrutowane do grup samopomocy i wolontariatu.

GRUPA SAMOPOMOCY podejmie działania mające na celu upodmiotowienie osób narażonych na wykluczenie – udzielenia im pomocy. Os. wykluczone/zagrożone wykluczeniem to często ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości, świadomość problemów i ograniczeń z nich wynikających. Źle się czują w towarzystwie osób nie mających podobnego problemu, czerpią satysfakcję i mają poczucie bezpieczeństwa tylko w towarzystwie sobie podobnych. Zaletą grupy samopomocowej jest to, że ma jasno ukierunkowany cel, związany z pomocą. Grupa samopomocowa daje poczucie bycia częścią wspólnoty, która akceptuje, mobilizuje i wspiera, wprowadza pewną regularność w życie uczestników, zobowiązanie do przychodzenia, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy.

 

WOLONTARIAT. Grupa wolontariuszy wśród których będą osoby z niepełnosprawnością (zwłaszcza) intelektualną podejmować będą akcje pomocy osób z zaburzeniami pamięci przebywającymi w ośrodku pobytu całodobowego, np. w Samborowie „Leoniszki”. Organizować będą spotkania integracyjne, rozmowy, gry i zabawy, zajęcia rozwijające sprawność umysłową i fizyczną. Wolontariusze poprzez działanie nabywać będą konkretne umiejętności społeczne, merytoryczne, które mogą być przydatne w życiu.

 

SELF-ADWOKATURA to występowanie we własnym imieniu przez osób z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw. Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest słuchanych, sprawują oni niewielką kontrolę nad własnym życiem, nie są traktowani z szacunkiem. Często wynika to z niedoceniania ich umiejętności. Wielu członków rodzin i profesjonalistów nadal postrzega os. z niepełnosprawnością jak dzieci i nie pozwala im na swobodę w podejmowaniu decyzji, popełniania błędów i uczenia się sprawowania większej kontroli nad własnym życiem Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem różnorodnych, znanych metod szkoleniowych: miniwykładu, dyskusji, pracy indywidualnej, pracy w grupie, burzy mózgów, wypowiedzi indywidualnej na forum, odgrywania ról w scenkach rodzajowych. Specyfika pracy z self−adwokatami polega na tym, że:

1.czas przeznaczony na wykonanie zadań będzie dłuższy;

 1. instrukcje wykonania ćwiczenia należy wprowadzać w etapach;

3.opisując zadanie należy posługiwać się wieloma przykładami;

4.ćwiczenie należy uwzględnić umiej. i możliwości poznawcze każdej osoby
z niepełnosprawnością intelektualną.

5.duży nacisk należy położyć na element dramy w podejmowanych zagadnieniach. Podczas zajęć należy stworzyć warunki do występowania osób
z niepełnosprawnością intelektualną w omawianych sprawach. Efektem będzie wzrost poczucia własnej wartości i umiej. interpersonalnych.

 

Zadanie nr 5 USŁUGI WSPIERAJĄCE PRAWIDŁOWE FUNKCJONO

WANIE RODZINY I PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO PODNIESIENIA JAKOŚCI CODZIENNEGO ŻYCIA

 

AKADEMIA RODZINY. Realizowane będą zajęcia stacjonarne w cyklu 3h / tygodniowo w okresie IX 2021 – I 2022 (cykl 1) i IX 2022 – I 2023 (cykl 2) w siedzibie CUP. W ramach zajęć w systemie stacjonarnym realizacji będą następujące moduły:

 1. WIZERUNEK (6h)  – wizerunek i dbałość o niego w kontekście otoczenia, pracy zawodowej, edukacji.
 2. BUDŻET DOMOWY (12h) – jak gospodarować budżetem i racjonalnie wydatkować środki, stereotypy w zakresie ról społecznych w tym zakresie.
 3. ZDROWY STYL ŻYCIA (18h) – aktywność fizyczna jako niezbędny aspekt zdrowego życia. W ramach zajęć praktycznych prowadzone będą zajęcia nordic-walking.
 4. WARSZTATY KULINARNE (18h) – jak przygotowywać niedrogi, zdrowy posiłek.

Zakupione zostanie wyposażenie kuchni zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. W wyniku udziału w zajęciach uczestnicy zwiększą samodzielność
w życiu codziennym i podniosą kompetencje interpersonalne, opiekuńcze i wychowawcze.

 

Zadanie nr 6 WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

 

W okresie I 2022 – VI 2022 (1 cykl) i I 2023 – VI 2023 (2 cykl) zorganizowane zostaną zajęcia, których celem będzie zwiększenie umiejętności z zakresu obsługi narzędzi TIK. W każdym cyklu wsparciem objęte zostaną 2 grupy  po 10 osób. Kurs dla każdej gr. trwać będzie 32h. Uczestnicy w czasie zaj. poznają sposoby obsługi laptopa, tabletu. Zakładanie i obsługa poczty e-mail. Następnie poznają sposoby wykorzystywania technologii ICT w życiu codziennym (wyszukiwanie ofert pracy, składanie CV on-line, regulowanie rachunków, korzystanie z konta internetowego). Poznają zalety internetu i zagrożenia związane z cyberprzemocą, sposoby zapobiegania. Poznają sposoby korzystania z narzędzi ICT do monitorowania postępów edukacyjnych dzieci. Uczestnicy rozwiną kompetencje ICT oraz kreatywność i innowacyjność. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy według posiadanych umiejętności. Zaj. prowadzone będą w siedzibie CUP 2h/tyg. dla każdej z grup.

 

Zadanie nr 7 USŁUGI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Usługi dla dzieci realizowane będą w 3 dni w tygodniu w 2 formach.

 1. ZAJĘCIA Z ROBOTYKI (1 grupa – 10 osób, 1 x 3 h / tyg.) zajęcia rozwijające kompetencje ICT, a także kreatywność, innowacyjność i umiejętność  współpracy w grupie. Uczestnicy tworzyć będą z klocków roboty, które poprzez zastosowanie oprogramowania i akumulatorków będą się poruszać. Zakupione zostaną tablety i klocki. Sprzęt ten umożliwi kontynuowanie prowadzenia zajęć po zakończeniu realizacji projektu.
 2. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI. Prowadzone będą 2 dni
  w tygodniu, po 3h w siedzibie CUP. Przyjęto, że korzystać będzie 15 dzieci narażonych na brak właściwej opieki rodziców w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz młodzieży niewydolnej wychowawczo i potrzebującej specjalistycznego wsparcia. W szczególnym obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych będą dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją. Terapeutyczna rola zajęć – przy pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń, zabaw – na organizowanie sytuacji, które dostarczą dziecku nowych doświadczeń przeciwstawnych do doświadczeń urazowych i pozwolą wyćwiczyć i wypróbować w bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania. Zajęcia w celu ich uatrakcyjnienia prowadzone będą przy zastosowaniu magicznej ściany. W zakresie metod stosowane będą: drama, zabawa, taniec. Metody te można stosować w połączeniu z wykorzystaniem ściany. W razie potrzeby dla dzieci z niepełnosprawnością prowadzona będzie terapia pedagogiczna. U dzieci biorących udział nastąpi wzrost umiejętności społecznych, ICT, poprawa umiejętności funkcjonowania w grupie, w szkole, w środowisku lokalnym. Obie formy wsparcia prowadzone będą IX 2021 – VI 2022 (1 cykl) i IX 2022 – VI 2023 (2 cykl).

 

Zadanie nr 8 ZAJĘCIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA WZMACNIAJĄCE WIĘZI SPOŁECZNE I PRZECIWDZIAŁAJĄCE SPOŁECZNEJ IZOLACJI

 

W ramach realizacji okresie IX 2021 – VI 2021 (1 cykl) i IX 2022 – VI 2023 (2 cykl)

prowadzone będą zajęcia z

 1. GIER PLANSZOWYCH w 2 grupach po 10 osób w wymiarze 2h / co 2 tygodnie Uczestniczyć w nich będą mogły dzieci, młodzież, dorośli, w tym również osób z niepełnosprawnością. Dzięki zakupowi gier i wyposażenia możliwa będzie kontynuacja zajęć po zakończeniu realizacji zadania. Gry planszowe rozwijają wewnętrzne zdyscyplinowanie, które nakazuje przestrzeganie reguł gry. Kształtują też samodzielność myślenia i działania, kreatywność w podejmowaniu rozsądnych decyzji, przewidywanie sytuacji problemowych i podejmowanie działań w celu ich rozwiązania, uspołeczniają.
 2. WARSZTATY TEATRALNE. Prowadzone będą w wymiarze 3h/co 2 tyg. w okresie IX21-VI22 (1 cykl) i IX22-VI23 (2 cykl) – grupa 10 osób. Celem będzie stworzenie amatorskiej grupy teatralnej, integrującej os. w różnym wieku z udziałem także osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy ćwiczyć będą prezentację artystyczną poprzez emisję głosu, dykcję, interpretację. Angażowani będą również w przygotowanie scenografii, rekwizytów. Uczestnicy zajęć przeciwdziałających społ. izolacji wyjeżdżać będą na spektakl do Teatru im. Jaracza w Olsztynie, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz do kina. Dwukrotnie uczestnicy zorganizują festyn rodzinny dla siebie i społeczności lokalnej, podczas których zaprezentują efekty działań – wystąpi zespół teatralny, zorganizowane zostanie stoisko gier planszowych, a poczęstunek przygotują uczestnicy zajęć kulinarnych.

 

Harmonogram od 11 października

 

 

 

(Odwiedzin: 41 ,Dzisiaj : 1 )