„Otwieramy się na świat”

Projekt pt. „Otwieramy się na świat” jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Liderem Projektu – Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, a Partnerem Gmina Miejska Ostróda – Organ Prowadzący szkołę.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli oraz rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r.  W ramach projektu realizowane będą zadania:

1.Wyposażenie pracowni przyrodniczo-geograficznej;

2.Zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli;

3.Zajęcia rozwijające kompetencje językowe uczniów;

4.Zajęcia podnoszące kompetencje rodziców;

5.Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze uczniów;

6.Obóz językowy w Wielkiej Brytanii.

W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych, umożliwiających prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację obozu w Wielkiej Brytanii dla uczestników zajęć językowych oraz wycieczek edukacyjnych dla uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje przyrodnicze. Wsparciem objętych zostanie 147 osób – 111 uczniów, 20 nauczycieli, 16 rodziców. Projekt będzie zatem w pełni dostępny dla wszystkich potencjalnych beneficjentów – uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, w tym osób z niepełnosprawnościami. Efektem udziału w zajęciach będzie rozwój kompetencji kluczowych  uczniów, jak również wzrost oczekiwanych postaw na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) i zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również językowych rodziców.

Wartość projektu – 420 887,50 zł.

(Odwiedzin: 45 ,Dzisiaj : 1 )