„Punkt przedszkolny bez barier!”

 

 

 

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej realizuje projekt pt. „Punkt przedszkolny bez barier!”, którego celem jest zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 2,5-5 lat zamieszkujących gminy Grunwald, Dąbrówno i Kozłowo i ich rozwój intelektualny, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli i wychowawczych rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie 1.08.2017-31.07.2019r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu dofinansowany zostanie udział 10 dzieci, które do tej pory nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej. Zminimalizowane zostaną zidentyfikowane wady postawy. Wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą akces zostaną objęte zajęciami gimnastyki korekcyjnej, uzupełnionej o zajęcia z hipoterapii. Zapewniona zostanie dodatkowa oferta zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przedszkolu wprowadzona zostanie realizacja innowacyjnego programu, który wspomaga rozwój edukacji matematycznej. Przeszkolone zostaną 2 nauczycielki zatrudnione w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego. 5 matek zostanie objętych wsparciem w zakresie stymulowania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Stębarku, jak również dzieci wieku przedszkolnym 2,5 – 5 lat, które zamieszkują na terenie gminy Grunwald lub Dąbrówno lub Kozłowo, a do tej pory nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i złożyć je w punkcie przedszkolnym w terminie do 25 sierpnia 2017r. Kryterium dostępu dla dzieci, które nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej w Stębarku są następujące: rok urodzenia dziecka – 2012 lub 2013 lub 2014 w pierwszej kolejności, a w przypadku wolnych miejsc 2015 i ukończone minimum 2,5 roku oraz zamieszkanie na terenie gminy Grunwald lub Dąbrówno lub Kozłowo (na podstawie oświadczenia).

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zgłoszonym dzieciom zostaną przydzielone punkty za dochód w rodzinie według następującej metodologii: dochód najniższy z podanych/dochód badanyx100.

Do tak ustalonej liczby punktów zostaną doliczone punkty, gdy:
” dziecko nie uczestniczyło do tej pory w żadnej formie edukacji przedszkolnej doliczonych zostanie 50p. (na podstawie oświadczenia rodziców o dotychczasowym niekorzystaniu dziecka z edukacji przedszkolnej),
” 40p. w przypadku niepełnosprawności dziecka lub rodzica (na podstawie załączonej kserokopii orzeczenia),
” 20p. w przypadku wychowywania dziecka tylko przez 1 rodzica (na podstawie oświadczenia),
” 20p. w przypadku wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (powyżej 2 dzieci) na podstawie oświadczenia,
” 20p. w przypadku, gdy oboje rodzice pracują zawodowo (na podstawie oświadczenia).

Przyjętych zostanie 10 dzieci, spełniających kryteria formalne z roczników 2012 lub 2013 lub 2014 z najwyższą punktacją na okres IX17-VIII18, a w przypadku wolnych miejsc dzieci urodzonych w 2015r. pod warunkiem ukończenia minimum 2,5 roku w momencie otrzymania wsparcia.

Ogłoszenie listy przyjętych w wyniku I rekrutacji dzieci i rodziców nastąpi w dniu 28.08.2017r.,

Poniżej można pobrać dokumenty rekrutacyjne:
” Załączniki 1a – 7a dotyczą dzieci już uczęszczających do punktu przedszkolnego w Stębarku
” Załączniki 1 – 7 dotyczą dzieci, które do tej pory nie korzystały z edukacji przedszkolnej w punkcie przedszkolnym w Stębarku.


załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7

(Odwiedzin: 92 ,Dzisiaj : 1 )