„Stawiamy na rozwój!”

Celem projektu pt. „Stawiamy na rozwój!” jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie i Gimnazjum w Pietrzwałdzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażona zostanie pracownia geograficzna w Lipowie i komputerowa w Pietrzwałdzie, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli. W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych. Wsparciem objętych zostanie 112 osób – 92 uczniów (46 dziewcząt, 46 chłopców) i 20 nauczycieli. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów i wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z organem prowadzącym szkołę – Gminą Ostróda.


NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM PIETRZWAŁDZIE

Od 1 stycznia 2017 roku w Gimnazjum w Pietrzwałdzie realizowany jest projekt pt. „Stawiamy na rozwój!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
W ramach projektu zakupiono 16 nowoczesnych laptopów, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, dotykowy ekran interaktywny, wizualizer, drukarkę 3D. Wykonana została także sieć bezprzewodowa umożliwiająca korzystanie z internetu. Ponadto zakupiono i zainstalowano oprogramowanie zabezpieczające przed treściami niepożądanymi, oprogramowanie do obróbki fotografii cyfrowej, do grafiki komputerowej, do projektowania książek, broszur i folderów.
Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z Gminą Ostróda. Dzięki dobrej współpracy organizacji pozarządowej z jednostką samorządu terytorialnego uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Pietrzwałdzie zyskali pracownię komputerową, której pozazdrościć może wiele szkół miejskich!

(Odwiedzin: 78 ,Dzisiaj : 1 )