„Szkoła Podstawowa prawie językowa!”

Projekt „Szkoła Podstawowa prawie językowa!” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 3
w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Liderem Projektu – Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, a Partnerem Gmina Miejska Ostróda – Organ Prowadzący szkołę.

 Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji językowych oraz matematyczno-przyrodniczych, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów uczęszczających do kl.IV-VIII i oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli oraz rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r.  W ramach projektu realizowane będą zadania:

1.Wyposażenie pracowni geograficznej;

2.Zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli;

3.Zajęcia rozwijające kompetencje językowe uczniów;

4.Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze;

5.Zajęcia podnoszące kompetencje rodziców;

6.Obóz językowy w Wielkiej Brytanii.

W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych, umożliwiających prowadzenie zajęć innowacyjnymi metodami. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację obozu w Wielkiej Brytanii dla uczestników zajęć językowych oraz wycieczki edukacyjnej do Tatrzańskiego Parku Narodowego dla uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje geograficzne.  Wsparciem objętych zostanie 167 osób  – 128 uczniów, 23 nauczycieli, 16 rodziców.

Wartość projektu – 424 131,25 zł.

(Odwiedzin: 37 ,Dzisiaj : 1 )