„Szkolny Klub E-kompetencji”

Projekt „Szkolny Klub E-kompetencji” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Liderem Projektu – Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, a Partnerem Gmina Miejska Ostróda – Organ Prowadzący szkołę.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych – matematyczno-przyrodnicznych i ICT, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) uczniów uczęszczających do klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wychowawczych rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r.  W ramach projektu realizowane będą zadania:

1.Wyposażenie pracowni informatycznej;

2.Doposażenie pracowni matematyczno-fizycznej;

3.Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej;

4.Doposażenie pracowni przyrodniczej;

5.Zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli i rodziców;

6.Zajęcia rozwijające kompetencje ICT uczniów;

7.Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-fizyczne uczniów;

8.Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze uczniów.

W związku z realizacją zajęć zakupionych zostanie szereg nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych. Wsparciem objętych zostanie 126 osób  – 91 uczniów, 20 nauczycieli, 15 rodziców.

Wartość projektu – 424 307,50 zł.

(Odwiedzin: 25 ,Dzisiaj : 1 )