„Wiem, potrafię, eksperymentuję!”

 

 

 

Celem projektu pt. „Wiem, potrafię, eksperymentuję!” jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjów im. Mikołaja Kopernika w Samborowie i im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażone zostaną pracownie biologiczna w Samborowie i chemiczna w Ostródzie, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i rodziców. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych i obozów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 131 osób – 102 uczniów (46 dziewcząt, 56 chłopców), 19 nauczycieli, 10 rodziców. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców objętych wsparciem.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z organem prowadzącym szkoły – Gminą Ostróda.

(Odwiedzin: 94 ,Dzisiaj : 1 )