Podsumowanie roku 2021

Posted on Posted in Bez kategorii

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie pomocy dzieciom poprzez zorganizowanie zajęć oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie fachowej opieki pedagogiczno – psychologicznej, wspomaganie materialne i rzeczowe dzieci i młodzieży a także kształtowanie postaw w oparciu o zasady moralne, postaw zdrowego stylu życia, postaw ekologicznych, patriotycznych i społecznych, kulturalnych, wrażliwości na drugiego człowieka i szacunku do innych. W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia w roku 2021, zrealizowaliśmy m.in poniższe działania:

  1. Stała zbiórka odzieży i obuwia, systematyczne przekazywanie osobom/rodzinom potrzebującym.
  2. Udzielanie zasiłków i zapomóg pieniężnych min. na leki
  3. Udzielanie stypendiów
  4. Organizacja zbiórek środków finansowych – udostępnianie konta celem pozyskiwania środków na leczenie dzieci chorych – np.: 1%
  5. Wsparcie wychowanków Domu dla dzieci i młodzieży „Promyk” w Morągu
  6. Przygotowanie szlachetnej paczki
  7. Wsparcie rodziny zastępczej z Plękit zgodnie z potrzebami zgłoszonymi na stronie internetowej www.domydziecka.org

Ponadto ciągła realizacja projektów unijnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostródzkiego a także projektu pn.: „Istotny CAL – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostródzie” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do oglądania relacji z w/w wydarzeń na stronie internetowej pelczarska.pl oraz na fb https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomoc-Dzieciom-Potrzebuj%C4%85cym-im-Janiny-Pelczarskiej-570779703289418

 

Źródła finansowania naszego Stowarzyszenia to:
darowizny osób prywatnych;
składki członkowskie;
wpływ 1%;

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie poprzez przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji wskazując nr KRS 0000061818 w rozliczeniu rocznym.

 

 

(Odwiedzin: 14 ,Dzisiaj : 1 )