Rekrutacja do projektu „Istotny CAL – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostródzie”

Posted on Posted in Bez kategorii

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, prowadzi rekrutację do projektu „Istotny CAL – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostródzie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu: „Istotny CAL – Centrum Aktywności Lokalnej w Ostródzie”
Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie: 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, jest ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 80 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym minimum 30 osobom z niepełnosprawnością, zamieszkującym na terenie gmin miejskiej lub wiejskiej Ostróda poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej i prowadzenie tam zajęć w formie wsparcia dziennego skutkujących rozwojem kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych, ICT uczestników w okresie od 1.06.2021r. do 30.06.2023r. W projekcie przewidziano zadania: 1. Indywidualna diagnoza uczestników. 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne. 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. 4. Organizacja i wsparcie grupy samopomocowych i wolontariackich działających na rzecz osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia. 6. Wykorzystanie TIK. 7. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. 8.Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji.

Uczestnikami projektu będą:
a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
b) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W efekcie uczestnicy, ich otoczenie zwiększą aktywność społeczną, podniosą kompetencje społeczne, opiekuńczo-wychowawcze, zwiększą wiarę w siebie i motywację do rozwoju osobistego. Funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej będzie integrowało uczestników projektu z otoczeniem, społecznością lokalną.

W dniach 1-15.06.2022r. zostanie przeprowadzona rekrutacja na drugi cykl projektu, który rozpocznie się we wrześniu 2022r. a zakończy w czerwcu 2023r.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

formularz CAL

deklaracja CAL

oświadczenie CAL

deklaracja o pozostaniu w projekcie CAL

 

(Odwiedzin: 58 ,Dzisiaj : 1 )